Помощни дейности

В допълнение на инженерните дейности, ЕНПРО КОНСУЛТ изпълнява и помощни дейности:

  • Превод на техническа документация от български или руски на английски език.
  • Превод на документация от английски на български език, както и от български на английски език.
  • Техническа и експертна помощ при интерпретиране на действащата в България нормативна база и стандарти за проектиране в ядрени и конвенционални енергийни обекти.
  • Участие в подготовката и проверката на докладите за обосновка на безопасността, свързани с изграждането и модернизацията на блокове в АЕЦ в съответствие със Закона за използване на атомната енергия и Наредбите на АЯР.
  • Осигуряване на технически консултации, свързани със системите на блокове с ВВЕР и експлоатационните им характеристики.