Проекти 2014-2015

 1. Група за управление на проекти и инженерни услуги в ДП “РАО” за консултантски услуги за задачи по извеждане от експлоатация на блокове 1 to 4 и избор на площадка, проектиране, оценка на безопасността, изграждане и пускане в експлоатация на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци (Подизпълнител на Консорциум с Empresarios Agrupados и Nuvia)
 2. Проектиране и внедряване на система за разгряване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К).
 3. Проект за Модернизиране на системите за газови сдувки на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“.
 4. Отчет за анализ на безопасността на ХОГ с технология за съхраняване „под вода” (ОАБ на ХОГ) и Отчет за оценка на безопасността на ХОГ с технология за съхраняване „под вода” (ООБ на ХОГ).
 5. Разработване на работен проект за „Разширение на система за коксов газ в Duisburg Huckingen” (Германия) за Енемона като основен изпълнител. 
 6. Модернизиране на система за радиационен контрол в ХОГ, част проектиране – подизпълнител на Енерго Сервиз.
 7. Оценка на възможностите на (ББ) бризгални басейни да запазват и поддържат устойчив материален енергиен баланс в качеството си на топлотехнически съоръжения, обезпечаващи надеждно разхлаждане на активната зона при екстремни метеорологични условия
 8. Специфични анализи на бариерите пред разпространението на РА продукти при работа на РУ на мощност 3120 MW.
 9. Модернизация на системи за контрол и управление на СК-3” (Подизпълнител на Westinghouse).
 10. Модернизация на управлението на монитори за радиационен мониторинг тип RTM860TS и доставка на монитори за радиоактивно замърсяване на тяло с гама и бета детектори.
 11. Проектиране на нова опорно-подвесна система на тръбопроводите в естакадите от СК-3 към 5 и 6 ЕБ.
 12. Работен проект за монтаж на нови тръбопроводи за CNCG газове и кондензат на естакада 1 и Идеен проект за тръбопроводи по естакада 1 към ново ХВО в Монди ЕАД.
 13. Работен проект за монтаж на нови топлообменници TS10W01, 02, 03 и отсекателна и дренажна арматура на линиите по система VB, обезпечаващи възможност за отсичане и отмивка на TS10W01 – 03.
 14. Извършване на проверочни изчисления за поведението на компенсатора на колектора на 6 пароотбор на ТГ-9 подлежащ на ремонт.