Технологични процеси

Обединените възможности на ЕНПРО позволяват създаване на малки мултидисциплинарни колективи с подходящи умения и знания за откриване на дефекти на компютърни програми на базата на следното:

  • Познаване на ядрените технологии, инженерната топлофизика, приложна математика, програмиране, автоматизирани системи за управление на технологични процеси.

  • Софтуерни специалисти с познания на управлението на ИТ проекти на базата на ИТ методологията, съответните стандарти и най-добри практики, покривайки пълния жизнен цикъл на разработване на приложения, включително управление на изискванията и управление на качеството.

  • Управление на технологични процеси с опит в разработването и верификацията (code review) на компютърни кодове с Ladder Diagram.

Ефективността на осигуряването на качеството (QA) за компютърния софтуер ще се подобри чрез използване на средства за автоматизиран статичен анализ при верификацията (code review) на компютърните кодове.