Използвани програми

Проектиране и пресмятане на конструкции и тръбопроводи SUPERSAP, PIPEPLUS, PIPESTRESS
Оценка на остатъчния ресурс KWUROHR, FRACTURE SEARCH
Aнализ на преходни процеси и аварии за оценка на безопасността на АЕЦ
  • RELAP, ATHLET - Системни термохидравлчни програми
  • DYN3D - 3-D неутронна кинетика с термохидравлика
  • COCOSYS - Термохидравлични процеси в хермозоната и поведение на продуктите на делене.
  • ATHLET- COCOSYS програмна система
  • MELCOR- Анализи на тежки аварии
  • COSYMA - Оценка на радиационните последствия
  • VISIPLAN - Пресмятане и оптимизиране на дозовото натоварване
  • SUSA - Оценка на неопределеността
  • UHS - програмен пакет за оценка работата на бризгалните басейни